ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be fine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be fine*, -be fine-

be fine ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สบายดี (v.) be fine See also: well, health, fit, sound Syn. สบาย
ถูกปรับ (v.) be fined
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do as I say and everything will be fine!ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
That would be fineเวลานั้นดีแล้ว
You both will be fineคุณทั้งคู่จะดีขึ้น

be fine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก็สบายดี[v. exp.] (kø sabāi dī) EN: be fine FR: aller bien
เรียบร้อยดี[v. exp.] (rīeprøi dī) EN: be all right ; be fine FR:
สบายดี[v. exp.] (sabāi dī) EN: be fine ; be well ; be all right ; feel confortable ; be fit ; be healthy ; be doing well ; be doing great ; be doing good FR: aller bien ; être en forme ; être frais et dispos
โดนปรับเงิน[v. exp.] (dōn prap ng) EN: be fined FR: être verbalisé
จ่า[v.] (jā) EN: be fined FR:
ถูกปรับ[v. exp.] (thūk prap) EN: be fined FR: être verbalisé ; être frappé d'une amende

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be fine
Back to top