ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be filthy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be filthy*, -be filthy-

be filthy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be filthy
Back to top