ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be fewer than

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be fewer than*, -be fewer than-

be fewer than ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยิ่งหย่อน[v. exp.] (ying yǿn) EN: be inferior to ; be fewer than ; be less than FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be fewer than
Back to top