ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be feasible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be feasible*, -be feasible-

be feasible ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นไปได้[v.] (pen pai dāi) EN: be possible ; be feasible ; that's possible FR: être possible ; être concevable ; être imaginable ; être faisable ; être pensable ; c'est possible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be feasible
Back to top