ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be fazed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be fazed*, -be fazed-

be fazed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขวย[v.] (khūay) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed ; be shy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be fazed
Back to top