ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be fat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be fat*, -be fat-

be fat ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ้วน (v.) be fat See also: be plump, be chubby Ops. ผอม
โหย (v.) be fatigued See also: be exhausted, be fagged out, be weak, be tired Syn. เหนื่อย, อ่อนล้า, ล้า

be fat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぽにょぽにょ;ポニョポニョ[, ponyoponyo ; ponyoponyo] (exp) (See ポニョる) to be fat
ポニョる[, ponyo ru] (v5r) (col) (fam) (See ポニョポニョ) to be fat
縁がある[えんがある, engaaru] (exp) to be fated to; be linked by fate
縁がない;縁が無い[えんがない, enganai] (exp,adj-i) (See 縁のない) have no relation to; have no luck with; not be fated to

be fat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้วน[v.] (uan = ūan) EN: be fat ; be plump ; be chubby FR: être gros ; avoir de l'embonpoint
อ้วนท้วน[v.] (uanthūan) EN: be plump ; be corpulent ; be fat ; be fleshy ; gain weight ; be chubby ; be rotund FR:
โหย[v.] (hōi) EN: be fatigued ; be exhausted ; be played out ; be worn FR:
อิด[v.] (it) EN: be tired ; be fatigued ; be exhausted FR:
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
หลงใหล[v.] (longlai) EN: be fascinated by ; dote on ; be fatuous ; be mad about FR: raffoler ; adorer ; être dingue de (fam.)
เหน็ด[v.] (net) EN: be tired ; be fatigued ; be weak FR:
เหนื่อย[v.] (neūay) EN: be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted ; be weary FR: être fatigué ; être apathique ; être las ; être usé
เหนื่อยล้า[v.] (neūay-lā) EN: be weary ; be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted FR: être fatigué
เหนื่อยอ่อน[v. exp.] (neūay øn) EN: be tired (and feel weak) ; be weary ; be fatigued FR: être faible
อ่อนเพลีย[v.] (ønphlīa) EN: be tired ; be exhausted ; be listless ; be weak ; be fatigued FR:
อ่อนเปลี้ย[v.] (ønplīa) EN: be exhausted ; be tired ; be listless ; be weak ; be fatigued ; be knackered FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be fat
Back to top