ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be fashionable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be fashionable*, -be fashionable-

be fashionable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
御洒落(P);お洒落[おしゃれ(P);オシャレ, oshare (P); oshare] (adj-na,adj-no) (1) (uk) (See 洒落・しゃれ) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; (n) (2) someone smartly dressed; (vs) (3) to dress up; to be fashionable; (P)

be fashionable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy FR:
ติดตลาด[v.] (tittalāt) EN: be established in the market ; sell well ; catch on in the market ; find a ready market ; be popular ; be fashionable FR: être bien établi sur le marché

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be fashionable
Back to top