ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be famish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be famish*, -be famish-

be famish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไส้แขวน[v.] (saikhwaēn) EN: have an empty stomach ; be famish ; be starving FR:
หิวจัด[v. exp.] (hiū jat) EN: be very hungry ; be starving ; be ravenous ; be famished FR: être affamé ; crever de faim (fam.) ; avoir très faim ; avoir l'estomac dans les talons ; avoir une faim de loup
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be famish
Back to top