ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be faithful to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be faithful to*, -be faithful to-

be faithful to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กินน้ำพริกถ้วยเดียว[v. (loc.)] (kinnāmphrik) EN: be faithful to one's wife FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be faithful to
Back to top