ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be faithful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be faithful*, -be faithful-

be faithful ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใจเดียว (v.) be faithful See also: be constant in love, be single-minded Ops. หลายใจ

be faithful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变心[biàn xīn, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ, 变心 / 變心] cease to be faithful

be faithful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
義理を立てる[ぎりをたてる, giriwotateru] (exp,v1) to be faithful; to do one's duty

be faithful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จงรัก[v.] (jongrak) EN: be loyal to ; be faithful ; keep the faith with FR: être loyal
จงรักภักดี[v.] (jongrakphak) EN: be loyal to ; be faithful ; keep the faith with FR: être loyal
กินน้ำพริกถ้วยเดียว[v. (loc.)] (kinnāmphrik) EN: be faithful to one's wife FR:
ซื่อสัตย์[v.] (seūsat) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote FR:
ซื่อสัตย์สุจริต[v.] (seūsat sutj) EN: be honest ; be faithful ; be true ; devote FR: être loyal
ถือสัตย์[v. exp.] (theū sat) EN: keep one's word ; be faithful (to) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be faithful
Back to top