ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be extremely poor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be extremely poor*, -be extremely poor-

be extremely poor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถังแตก[v.] (thangtaēk) EN: be broke ; be penniless ; be extremely poor FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be extremely poor
Back to top