ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be exquisite

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be exquisite*, -be exquisite-

be exquisite ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
頂ける;戴ける[いただける, itadakeru] (v1,vi) (1) (uk) (See 頂く) to receive (potential); (2) to be pretty good; to be exquisite; to be approvable

be exquisite ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าเกลียดน่าชัง[v.] (nāklīet-nāc) EN: to be cute ? ; to be lovely ? ; to be exquisite ? FR:
สวยหยาดเยิ้ม[v.] (sūay yāt yo) EN: be beautiful ; be lovely ; be attractive ; be charming ; be enticing ; be elegant ; be gorgeous ; be exquisite ; be alluring FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be exquisite
Back to top