ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be explicit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be explicit*, -be explicit-

be explicit ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แจ้งชัด (v.) be explicit See also: be obvious, be clear, be apparent, be distinct Syn. กระจ่าง, ชัด Ops. คลุมเครือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be explicit
Back to top