ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be experienced

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be experienced*, -be experienced-

be experienced ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คร่ำหวอด (v.) be experienced See also: be skilled, be expert Syn. เชี่ยวชาญ, ชำนาญ
ช่ำชอง (v.) be experienced See also: be expert in, be proficient, be skilled, be dexterous Syn. ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, เจนจัด, เก่ง
ชำนิ (v.) be experienced See also: be expert in, be proficient, be skilled, be dexterous Syn. เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ, ช่ำชอง

be experienced ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
し慣れる;仕馴れる[しなれる, shinareru] (v1) to be used to doing; to be experienced in
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
酸いも甘いも噛み分ける[すいもあまいもかみわける, suimoamaimokamiwakeru] (exp,v1) to be experienced in the ways of the world; to taste the bitter and the sweet
練れる;煉れる;錬れる[ねれる, nereru] (v1,vi) (1) to be well-kneaded; (2) to be seasoned; to be experienced; to be mature and well-rounded

be experienced ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนิ[v.] (chamni) EN: be experienced ; be a master of ; have great skill in FR:
จัดเจน[v.] (jatjēn) EN: be skilful ; be experienced FR: avoir de l'expérience
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนสนาม[v.] (jēnsanām) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนสังเวียน[v.] (jēnsangwīen) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนเวที[v.] (jēnwēthī) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
คร่ำหวอด[v. exp.] (khram wøt) EN: be experienced FR:
สันทัดจัดเจน[v.] (santhatjatj) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced ; be skillful ; be handy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be experienced
Back to top