ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be expansive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be expansive*, -be expansive-

be expansive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กว้างใหญ่[v.] (kwāngyai) EN: be vast ; be large ; be immense ; be roomy ; be spacious ; be expansive ; be extensive FR: être vaste ; être immense ; être étendu

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be expansive
Back to top