ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be exhausted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be exhausted*, -be exhausted-

be exhausted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be exhausted (phrv.) หมด See also: ร่อยหรอ, ค่อยๆ หมดไป Syn. be used up, finish, give out
be exhausted (vi.) หมด See also: ร่อยหรอ, ค่อยๆ หมดไป Syn. be used up, finish, give out
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระโหย (v.) be exhausted See also: be debilitated, be weakened, be tired, enfeebled (as by hunger or illness) Syn. ระโหยโรยแรง, อิดโรย
ระโหยโรยแรง (v.) be exhausted See also: be debilitated, be weakened, be tired, enfeebled (as by hunger or illness) Syn. อิดโรย
ล้า (v.) be exhausted See also: be tired, be fatigued, be weary, be worn out Syn. อ่อนล้า, เหนื่อยล้า, เหนื่อยอ่อน
สิ้นเรี่ยวแรง (v.) be exhausted See also: be worn out Syn. หมดแรง, อ่อนแรง Ops. กระปรี้กระเปร่า
สิ้นแรง (v.) be exhausted See also: be worn out Syn. หมดแรง, อ่อนแรง, สิ้นเรี่ยวแรง Ops. กระปรี้กระเปร่า
หมดแรง (v.) be exhausted See also: be worn out Syn. อ่อนแรง, สิ้นเรี่ยวแรง Ops. กระปรี้กระเปร่า
อ่อนระโหยโรยแรง (v.) be exhausted See also: weaken, be weary, fatigue Syn. อ่อนเพลีย, เพลีย, อ่อนล้า, อ่อนแรง
อ่อนล้า (v.) be exhausted See also: be weary Syn. เหนื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, เพลีย
อ่อนเปลี้ย (v.) be exhausted See also: be tired, be listless, be weak, be fatigued, be knackered Syn. กะปลกกะเปลี้ย Ops. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง (v.) be exhausted See also: weaken, be weary, fatigue Syn. อ่อนเพลีย, อ่อนระโหยโรยแรง, เพลีย, อ่อนล้า, อ่อนแรง
อิดโรย (v.) be exhausted See also: be tired, be weary, be worn out Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย
เสียกำลัง (v.) be exhausted See also: lose one´s strength/energy, use up one´s energy Syn. เสียแรง
เมลื่อย (v.) to be exhausted See also: be fatigued, be tired, be worn out Syn. เมื่อย

be exhausted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
精も根も尽き果てる;精も魂も尽き果てる(iK)[せいもこんもつきはてる, seimokonmotsukihateru] (exp,v1) to use up all of one's energy and willpower; to be exhausted (and have no will to go on)
精根尽き果てる[せいこんつきはてる, seikontsukihateru] (v1) to use up all of one's energy and willpower; to be exhausted (and have no will to go on)
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P)
ばてる[, bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P)
へたばる[, hetabaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out
へたる[, hetaru] (v5r) (See へたばる,尻餅) to fall on one's backside; to be exhausted; to lose strength; to lose one's abilities
へばる[, hebaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
尽きる(P);竭きる(oK)[つきる, tsukiru] (v1,vi) to be used up; to be run out; to be exhausted; to be consumed; to come to an end; (P)
果てる[はてる, hateru] (v1,vi) (1) to end; to be finished; to be exhausted; to die; to perish; (suf) (2) indicates an extreme has been reached; (P)

be exhausted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โหย[v.] (hōi) EN: be fatigued ; be exhausted ; be played out ; be worn FR:
อิด[v.] (it) EN: be tired ; be fatigued ; be exhausted FR:
อิดโรย[v.] (itrøi) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded FR: être fatigué
ไขลาน[v.] (khailān) EN: be exhausted FR: être au bout du rouleau
คระโหย[v.] (khrahōi) EN: be weary ; be exhausted FR:
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
เมื่อย[v.] (meūay) EN: be tired out ; be exhausted ; feel stiff ; be tired FR: être courbatu ; être courbaturé ; être exténué ; être brisé de fatigue ; être moulu (fam.)
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out (of) FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
เหนื่อย[v.] (neūay) EN: be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted ; be weary FR: être fatigué ; être apathique ; être las ; être usé
เหนื่อยล้า[v.] (neūay-lā) EN: be weary ; be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted FR: être fatigué
เหนื่อยยาก[v. exp.] (neūay yāk) EN: be troubled ; get tired ; be exhausted FR:
อ่อนล้า[v.] (ønlā) EN: be exhausted ; be weary FR:
อ่อนเพลีย[v.] (ønphlīa) EN: be tired ; be exhausted ; be listless ; be weak ; be fatigued FR:
อ่อนเปลี้ย[v.] (ønplīa) EN: be exhausted ; be tired ; be listless ; be weak ; be fatigued ; be knackered FR:
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง[v. exp.] (ønplīa phlī) EN: be exhausted ; weaken ; be weary ; fatigue FR:
อ่อนระโหย[v. exp.] (øn rahōi) EN: be weary ; be exhausted FR:
อ่อนระทวย[v. exp.] (øn rathuay) EN: be feeble ; be weary ; be tired ; be worn out ; be exhausted FR:
ระโหย[v.] (rahōi) EN: feel tired ; be exhausted FR: se sentir fatigué
ระโหยโรยแรง[v. exp.] (rahōi rōi r) EN: be exhausted FR:
ระทวยใจ[v.] (rathūay jai) EN: be exhausted in mind and body ; be worn out FR:
เสียกำลัง[v. exp.] (sīa kamlang) EN: be exhausted ; lose one's strength/energy ; use up one's energy ; lose strength ; lose force FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be exhausted
Back to top