ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be entire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be entire*, -be entire-

be entire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายขาด[v.] (hāikhāt) EN: be completely cured ; be entirely cured FR: être complètement rétabli ; être guéri

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be entire
Back to top