ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be enamoured with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be enamoured with*, -be enamoured with-

be enamoured with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลงรัก[v. exp.] (long rak) EN: fall in love ; be in love ; be infatuated with ; be enamoured with ; be crazy over ; fall for FR: tomber amoureux (de) ; s'amouracher (de) (péj.) ; s'enticher (de) ; chérir
ลุ่มหลง[v.] (lumlong) EN: be enamoured with ; be enamored of/with (Am.) ; be infatuated with ; be crazy about FR: être fou de ; être amoureux fou

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be enamoured with
Back to top