ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be emancipated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be emancipated*, -be emancipated-

be emancipated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นอิสระ[v.] (pen itsara) EN: be liberated ; be free ; set free ; be emancipated ; be independent ; loose FR: être libre ; être indépendant ; s'émanciper ; se libérer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be emancipated
Back to top