ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be eccentric

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be eccentric*, -be eccentric-

be eccentric ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
วิปลาส[v.] (wipalāt = w) EN: be strange ; be queer ; be eccentric ; be abnormal FR:
วิปริต[v.] (wiparit = w) EN: be abnormal ; be eccentric ; differ from the usual ; become unhinged FR:
วิปลาส[v.] (wippalāt = ) EN: be strange ; be queer ; be eccentric ; be abnormal FR:
วิปริต[n.] (wipparit = ) EN: be abnormal ; be eccentric ; differ from the usual ; become unhinged FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be eccentric
Back to top