ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be dumb

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be dumb*, -be dumb-

be dumb ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิ่งอึ้ง (v.) be dumb See also: be voiceless, be speechless, be mute Syn. นิ่งเฉย, นิ่งเงียบ
งงงัน (v.) be dumbfound See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be spellbound, Syn. ตกตะลึง, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ชะงักงัน (v.) be dumbfound See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be spellbound, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ตกตะลึง (v.) be dumbfound See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be spellbound, Syn. งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ตะลึง (v.) be dumbfound See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be spellbound, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน

be dumb ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哑巴[yǎ ba, ㄧㄚˇ ㄅㄚ˙, 哑巴 / 啞巴] mute; muted; a dumb person; to be dumb

be dumb ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呆れ入る[あきれいる, akireiru] (v5r,vi) to be dumbfounded; to be amazed
呆れ果てる[あきれはてる, akirehateru] (v1,vi) to be flabbergasted; to be dumbfounded

be dumb ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นใบ้[v. exp.] (pen bai) EN: be dumb (mute) FR: être muet
จระลึง[v.] (jaraleung) EN: be dumbfound ; be aghast FR:
จระลิ่ง[v.] (jaraling) EN: be dumbfound ; be aghast FR:
นิ่งอึ้ง[v. exp.] (ning eung) EN: keep silent ; remain quiet ; be tongue-tied ; be speechless ; be dumbstruck ; be at loss of words FR:
ตะลึง[v.] (taleung) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured ; be aghast FR: être pétrifié (fig.) ; être médusé ; être changé en statue de sel (loc.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be dumb
Back to top