ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be dull

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be dull*, -be dull-

be dull ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขมุกขมัว (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น
ขมุกขมัว (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, สลัว
งมโข่ง (v.) be dull See also: be stupid, be stolid, be sluggish Syn. โง่, ทึ่ม, ไม่ทันคน Ops. ฉลาด, ทันเหตุการณ์, ทันคน
ตื้อ (v.) be dull See also: be slow, be obscure, be stupid, be befuddled, be confused Syn. ทื่อ, ทึบ
มัวซัว (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว
มัวซัว (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
อึมครึม (v.) be dull See also: be dark, be gloomy, be dismal, be sombre Syn. สลัว, มืดมัว Ops. สว่าง, สว่างไสว
อึมครึม (v.) be dull See also: be dark, be gloomy, be dismal, be sombre Syn. สลัว, มืดมัว Ops. สว่าง, สว่างไสว
เบาปัญญา (v.) be dull See also: be ignorant, be stupid Syn. โง่, โง่เขลา
ไม่ทันคน (v.) be dull See also: be stupid, be stolid, be sluggish Syn. โง่, ทึ่ม Ops. ฉลาด, ทันเหตุการณ์, ทันคน
ไม่ผ่องใส (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว
ไม่ผ่องใส (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
ไม่สดชื่น (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว
ไม่สดชื่น (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
ไม่เบิกบาน (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว
ไม่เบิกบาน (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว
ไม่แจ่มใส (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว
ไม่แจ่มใส (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, ขมุกขมัว, สลัว

be dull ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすむ[, kusumu] (v5m,vi) to be quiet; to be dull; to darken

be dull ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โฉดเขลา[v.] (chōtkhlāo) EN: be foolish ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be silly ; be idiotic ; be dull ; be unwise ; be imprudent FR:
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīw) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat FR: ne pas donner signe de vie
ไม่มีชีวิต[n. exp.] (mai mī chīw) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame FR: être sans âme ; être insipide
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīw) EN: be lifeless ; be dull ; be listless ; be sluggish ; be lethargic ; be flat FR:
ไม่มีชีวิตชีวา[xp] (mai mī chīw) EN: be uninteresting ; be dry ; be plain ; be dull ; be insipid ; be tame ; be jejune FR:
ไม่ทันคน[v. exp.] (maithan kho) EN: be dull FR:
โง่เขลา[v.] (ngō-khlao) EN: be silly ; be foolish ; be stupid ; be dull ; be ignorant ; be uneducated FR: être idiot ; être stupide ; être un ignorant
โง่งม[v.] (ngō-ngom) EN: be foolish ; be silly ; be stupid ; be uneducated ; be ignorant ; be dull FR: être idiot ; être ignorant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be dull
Back to top