ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be due

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be due*, -be due-

be due ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
因る(P);拠る(P);依る;由る[よる, yoru] (v5r,vi) (1) (uk) (esp. 依る;拠る) to be due to; to be caused by; (2) (esp. 依る) to depend on; to turn on; (3) (esp. 因る;由る) to be based on; to come from; (P)
基ずく[もとずく(ik), motozuku (ik)] (v5k) (See 基づく) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from
基づく(P);基付く;基く(io)[もとづく, motoduku] (v5k,vi) to be grounded on; to be based on; to be due to; to originate from; (P)

be due ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้าง[v.] (khāng) EN: owe ; be due to ; be behind FR: devoir
ครบกำหนด[v.] (khrop kamno) EN: expire ; be over ; be due ; become due FR: expirer ; arriver à échéance
เกิดจาก[v. exp.] (koēt jāk) EN: be caused by ; be due to ; stem from ; arise from ; derive from FR: être causé par ; être dû à ; provenir de ; être provoqué par ; émaner de
ลมเพลมพัด[n.] (lomphēlomph) EN: illness believed to be due to black magic FR:
หมดเขต[v.] (motkhēt) EN: come to an end ; be due FR: arriver à échéance
ถึงกำหนด[v.] (theung kamn) EN: be due FR:
ติด[v.] (tit) EN: owe ; be owed ; be due to FR:
ต้องชำระ[v. exp.] (tǿng chamra) EN: be due FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be due
Back to top