ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be drenched

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be drenched*, -be drenched-

be drenched ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โชกเลือด (v.) be drenched in blood See also: drip with blood

be drenched ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
降りそぼつ;降り濡つ;降濡つ[ふりそぼつ, furisobotsu] (v5t,vi) (arch) to be drenched (from the rain, etc.)

be drenched ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุ่ม[v.] (chum) EN: be soaked ; dampen ; be moist ; be humid ; be damp ; be wet ; be drenched FR:
โซม[v.] (sōm) EN: soak ; bathe ; drench ; be soaked ; be drenched ; perspire ; sweat FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be drenched
Back to top