ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be down-hearted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be down-hearted*, -be down-hearted-

be down-hearted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เศร้าใจ[v. exp.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be down-hearted
Back to top