ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be doomed to die

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be doomed to die*, -be doomed to die-

be doomed to die ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถึงคราวตาย (v.) be doomed to die See also: be to the final end, have reached the inevitable, be at the end of one´s resources Syn. ถึงฆาต, ถึงคราว
ถึงฆาต (v.) be doomed to die See also: come to one´s death-time Syn. ถึงที่ตาย, ถึงคราว, ถึงที่
ถึงที่ (v.) be doomed to die See also: be to the final end, have reached the inevitable, be at the end of one´s resources Syn. ถึงคราวตาย, ถึงฆาต, ถึงคราว

be doomed to die ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถึงฆาต[v.] (theungkhāt) EN: be doomed to die ; die FR:
ถึงที่[v.] (theungthī) EN: be doomed to die FR:
ถึงที่ตาย[v. exp.] (theungthī t) EN: be doomed to die FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be doomed to die
Back to top