ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be divided

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be divided*, -be divided-

be divided ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ่ง (v.) be divided See also: split, separate, part, bisect Syn. แยก
แบ่งแยก (v.) be divided See also: split, separate, part, bisect Syn. แยก, แบ่ง

be divided ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
割り切れる;割切れる[わりきれる, warikireru] (v1,vi) to be divisible (by); to be divided without residue
別れる[わかれる, wakareru] (v1,vi) to be divided; to part from; to separate; to bid farewell; (P)
割れる[われる, wareru] (v1,vi) (1) to break; to be smashed; (2) to split; to crack; to fissure; to be torn; (3) to be divided; to cleave; (4) to come to light; to be identified; to be established; to become clear; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แบ่งเป็น English: to be divided

be divided ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งออกเป็น[v. exp.] (baeng øk pe) EN: be divided into FR: se diviser en
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; segregate ; bisect FR: morceler ; démembrer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be divided
Back to top