ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be distressed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be distressed*, -be distressed-

be distressed ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชอกช้ำระกำใจ (v.) be distressed See also: sick at heart, hurt, be bruised, be shattered

be distressed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
借金で苦しむ[しゃっきんでくるしむ, shakkindekurushimu] (v5m) to be distressed with debts
憂える(P);愁える[うれえる, ureeru] (v1,vt) to grieve; to lament; to be anxious; to be distressed; (P)

be distressed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented FR: avoir des ennuis
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūa) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt FR: être angoissé
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
ทุกข์ร้อน[v. exp.] (thuk røn) EN: be distressed ; be in trouble FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be distressed
Back to top