ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be distracted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be distracted*, -be distracted-

be distracted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟุ้งซ่าน[v.] (fungsān) EN: muddle ; be distracted ; be flighty ; be unfocused FR:
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be distracted
Back to top