ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be disobedient

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be disobedient*, -be disobedient-

be disobedient ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous ; fool around ; be unruly FR: se conduire mal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be disobedient
Back to top