ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be disloyal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be disloyal*, -be disloyal-

be disloyal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปรพักตร์[v.] (praēphak) EN: be disloyal ; go over to the other side ; be a turncoat ; be a renegade ; depart from FR: retourner sa veste (loc. fam.) ; tourner casaque ; passer à l'ennemi

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be disloyal
Back to top