ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be disheartened

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be disheartened*, -be disheartened-

be disheartened ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกใจ (v.) be disheartened See also: be dismayed, be discouraged, be dejected, be dispirited, lose heart Syn. กลัว, ใจเสาะ, ใจแป้ว Ops. ใจกล้า, ใจสู้
เสียน้ำใจ (v.) be disheartened See also: be discouraged Syn. เสียความตั้งใจ, หมดกำลังใจ
ใจฝ่อ (v.) be disheartened See also: be dismayed, be discouraged, be dejected, be dispirited, lose heart Syn. กลัว, ตกใจ, ใจเสาะ, ใจแป้ว Ops. ใจกล้า, ใจสู้

be disheartened ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気を落とす[きをおとす, kiwootosu] (exp,v5s) to be discouraged; to be disheartened
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
悄気る[しょげる, shogeru] (v1,vi) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P)

be disheartened ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหนื่อยใจ[v. exp.] (neūay jai) EN: be downhearted ; be depressed ; be disheartened ; be despondent ; be downcast ; be discouraged ; be dispirited ; be mentally tired FR: être déprimé ; être découragé ; souffrir de fatigue mentale
อ่อนจิตอ่อนใจ[v.] (ønjit-ønjai) EN: be discouraged ; be disheartened ; be jaded FR:
เสียน้ำใจ[v.] (sīanāmjai) EN: be disheartened FR:
ถอดใจ[v.] (thøtjai) EN: be disheartened ; be discouraged FR:
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be disheartened
Back to top