ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be discomfited

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be discomfited*, -be discomfited-

be discomfited ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสียเชิง[v.] (sīachoēng) EN: be outsmarted ; be discomfited ; be defeated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be discomfited
Back to top