ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be disappointed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be disappointed*, -be disappointed-

be disappointed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
be disappointed (vt.) เสียใจ See also: เศร้า, เศร้าโศก Syn. grieve
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิดหวัง (v.) be disappointed See also: be frustrated
แห้ว (v.) be disappointed See also: be frustrated Syn. ผิดหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I hope you won't be disappointedฉันหวังว่าคุณจะไม่ผิดหวัง

be disappointed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกิดความผิดหวัง[v. exp.] (koēt khwām ) EN: be disappointed FR:
ปีกหัก[v.] (pīkhak) EN: be defeated ; be disappointed ; lose FR:
เสียความรู้สึก[v. exp.] (sīa khwām r) EN: feel bad ; be disappointed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be disappointed
Back to top