ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be dirty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be dirty*, -be dirty-

be dirty ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขะมอมขะแมม (v.) be dirty See also: be filthy, be sloppy Syn. เลอะเทอะ, เปื้อนเปรอะ, กระดำกระด่าง, กระมอมกระแมม Ops. สะอาด
ขะมุกขะมอม (v.) be dirty See also: be filthy, be sloppy, be unclean Syn. มอมแมม, เปรอะเปื้อน, สกปรก Ops. สะอาด
มอมแมม (v.) be dirty See also: be filthy, be stained, be soiled, be unclean Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ
สกปรก (v.) be dirty See also: be unclean, tarnish Syn. โสโครก, เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน Ops. สะอาด, ขาวสะอาด
สกปรก (v.) be dirty See also: be filthy, be messy, be unclean, be grimy, be soiled, be muddy, be grubby, be foul Syn. เลอะเทอะ, เปรอะเปื้อน Ops. สะอาด, สะอาดสะอ้าน
เขรอะ (v.) be dirty See also: be filthy Syn. สกปรก, เลอะเทอะ, เกรอะ Ops. สะอาด
เละเทะ (v.) be dirty See also: be filthy, be untidy, be soggy, be sodden Syn. เลอะเทอะ, สกปรก, เปรอะ

be dirty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be dirty
Back to top