ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be determined

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be determined*, -be determined-

be determined ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มุ่งมาด (v.) be determined See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, หวัง, มุ่งมาดปรารถนา
มุ่งมาดปรารถนา (v.) be determined See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, หวัง
หวัง (v.) be determined See also: aim at, intend, expect, look forward to, desire, hope for Syn. คาดหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, ประสงค์, มุ่งมาดปรารถนา
แน่วแน่ (v.) be determined See also: be resolute, be firm, be intent, be steadfast, be persistent Syn. แน่แน่ว
แน่แน่ว (v.) be determined See also: be resolute, be firm, be intent, be steadfast, be persistent

be determined ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
思い定める[おもいさだめる, omoisadameru] (v1,vt) to make up one's mind; to be determined
死して後已む;死してのちやむ;死してのち已む[ししてのちやむ, shishitenochiyamu] (exp,v5m) to be determined to do or die; to never give up until one is dead
気が勝つ[きがかつ, kigakatsu] (exp,v5t) to be determined or strong-willed

be determined ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
ขะมักเขม้น[v.] (khamakkhamē) EN: be determined ; be energetic FR:
หมายมั่นปั้นมือ[v.] (māimanpanme) EN: be determined ; intend ; aim for ; be resolved to FR: être déterminé (à)
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent FR:
ปลงใจ[v.] (plongjai) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide ; resolve FR: conclure
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: concentrate one's attention ; pay attention ; study carefully ; be determined FR: se concentrer (sur) ; prêter attention (à) ; porter son attention sur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be determined
Back to top