ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be desolate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be desolate*, -be desolate-

be desolate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
荒れ果てる;荒果てる[あれはてる, arehateru] (v1,vi) to fall into ruin; to be desolated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be desolate
Back to top