ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be dependable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be dependable*, -be dependable-

be dependable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
力になる[ちからになる, chikaraninaru] (exp,v5r) (See 力・ちから・6) to be helpful; to be dependable
頼りに出来る;頼りにできる[たよりにできる, tayorinidekiru] (v1,vi) (See 頼りになる) to be dependable; to be reliable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be dependable
Back to top