ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be delicate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be delicate*, -be delicate-

be delicate ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
งอนงาม (v.) be delicate
ละเอียดยิบ (v.) be delicate See also: be exquisite, be fine Syn. เป็นผง, เป็นจุณ Ops. หยาบ
ละเอียดอ่อน (v.) be delicate See also: be sensitive
อ่อนช้อย (v.) be delicate Syn. งอนงาม
เนียน (v.) be delicate See also: be velvety, be soft, be silky Syn. เรียบ Ops. ขรุขระ, หยาบกร้าน

be delicate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งอนงาม[v. exp.] (ngøn ngām) EN: be delicate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be delicate
Back to top