ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be deficient in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be deficient in*, -be deficient in-

be deficient in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หย่อน[v.] (yǿn) EN: be flabby ; be flaccid ; be sagging ; lax ; be deficient in ; lack FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be deficient in
Back to top