ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be deficient

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be deficient*, -be deficient-

be deficient ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1,vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P)

be deficient ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บกพร่อง[v.] (bokphrǿng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss FR:
ขาด[v.] (khāt) EN: lack ; need ; be short of ; be incomplete ; be deficient ; be absent ; fail to come ; default ; miss ; be missing ; be wanting FR: manquer ; faire défaut ; être absent ; manquer de ; être à court de ; se passer de
ขาดแคลน[v.] (khātkhlaēn) EN: lack of ; be short of ; be deficient FR: manquer ; faire défaut
ขาดตกบกพร่อง[v.] (khāttokbokp) EN: be defective ; be deficient FR:
หย่อน[v.] (yǿn) EN: be flabby ; be flaccid ; be sagging ; lax ; be deficient in ; lack FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be deficient
Back to top