ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be defeated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be defeated*, -be defeated-

be defeated ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีกหัก (v.) be defeated See also: be disappointed, lose Syn. ผิดหวัง, พ่ายแพ้
ปีกหัก (v.) be defeated See also: be disappointed, lose Syn. ผิดหวัง, พ่ายแพ้
ผิดหวัง (v.) be defeated See also: be disappointed, lose Syn. พ่ายแพ้
ผิดหวัง (v.) be defeated See also: be disappointed, lose Syn. พ่ายแพ้
หงายท้อง (v.) be defeated See also: lose Syn. แพ้ราบ
เสียท่า (v.) be defeated See also: be conquered, be tricked Syn. พลาดท่า, เสียเชิง, เสียที, เสียรู้
เสียที (v.) be defeated See also: be conquered, be tricked Syn. พลาดท่า, เสียเชิง, เสียที, เสียรู้
เสียเชิง (v.) be defeated See also: be conquered Syn. เสียท่า, พลาดท่า, เสียรู้
แพ้ (v.) be defeated See also: lose, be beaten, be inferior Syn. พ่ายแพ้, ปราชัย Ops. ชนะ
แพ้ราบ (v.) be defeated See also: be beaten, be vanquished, be overcome, be conquered Syn. แพ้ราบคาบ
แพ้ราบคาบ (v.) be defeated See also: be beaten, be vanquished, be overcome, be conquered
แตกทัพ (v.) be defeated in the war See also: lost Syn. พ่ายแพ้

be defeated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
败阵[bài zhèn, ㄅㄞˋ ㄓㄣˋ, 败阵 / 敗陣] be defeated on the battlefield; be beaten in a contest
失败[shī bài, ㄕ ㄅㄞˋ, 失败 / 失敗] to be defeated; to fail; to lose
打败[dǎ bài, ㄉㄚˇ ㄅㄞˋ, 打败 / 打敗] to defeat; to overpower; to beat; to suffer a defeat; to be defeated
[bài, ㄅㄞˋ, 败 / 敗] be defeated; to defeat; loss

be defeated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P)
遅れを取る;後れを取る;遅れをとる;後れをとる[おくれをとる, okurewotoru] (exp,v5r) to fall behind; to be beaten; to be defeated
参る[まいる, mairu] (v5r) (1) (hum) to go; to come; to call; (2) to be defeated; to collapse; to die; (3) to be annoyed; to be nonplussed; (4) to be madly in love; (5) (See 墓参り) to visit (shrine, grave); (P)
敗れる[やぶれる, yabureru] (v1,vi) to be defeated; to be unsuccessful; (P)
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
負ける(P);敗ける[まける, makeru] (v1,vi) (1) to lose; to be defeated; (2) (負ける only) to succumb; to give in; to surrender; to yield; (3) (負ける only) to be inferior to; (4) (負ける only) (See 気触れる・かぶれる・1) to break out in a rash due to (e.g. lacquer, shaving, etc.); (v1,vt) (5) (負ける only) to reduce the price; to lower the price; to give a discount on; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
敗れる[やぶれる, yabureru] Thai: พ่ายแพ้ English: to be defeated

be defeated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปรา[v.] (aparā ; app) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten FR: perdre ; être battu
ก๊าน[v.] (kān) EN: lose ; be defeated FR:
หงายท้อง[v.] (ngāithøng) EN: be defeated ; lose FR:
ปราชัย[v.] (parāchai) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; suffer defeat ; rout FR: perdre ; être battu ; être défait ; subir une défaite
ปราชิต[v.] (parāchit) EN: lose ; be defeated FR: perdre ; être battu
แพ้[v.] (phaē) EN: lose ; be defeated ; be beaten ; be inferior ; suffer defeat FR: perdre ; être battu ; être vaincu ; être défait ; mordre la poussière
แพ้ราบ[v. exp.] (phaē rāp) EN: be defeated FR:
แพ้ราบคาบ[v. exp.] (phaē rāpkhā) EN: be defeated FR:
พ่าย[v.] (phāi) EN: lose ; be defeated ; fail FR: être vaincu ; succomber
พ่ายแพ้[v.] (phāiphaē) EN: lose ; fail ; be defeated ; suffer defeat ; rout FR: être vaincu ; succomber
เพลงเดียวตกม้าตาย[v. exp.] (phlēng dīo ) EN: be defeated quickly FR:
ปีกหัก[v.] (pīkhak) EN: be defeated ; be disappointed ; lose FR:
สามเพลงตกม้าตาย[v.] (sāmphlēngto) EN: be defeated quickly FR:
เสียเชิง[v.] (sīachoēng) EN: be outsmarted ; be discomfited ; be defeated FR:
เสียท่า[v.] (sīathā) EN: be defeated ; be outdone ; lose one's balance FR:
เสียทัพ[v. exp.] (sīa thap) EN: be defeated FR: être vaincu
แตกทัพ[v.] (taēkthap) EN: be routed ; be defeated in the war FR: se débander
ตกรอบ[v. exp.] (tok røp) EN: be eliminated ; be defeated and ousted form the competition ; lose ; fail to make the grade ; fail to qualify ; be out of the running FR: être éliminé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be defeated
Back to top