ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be deeply pained

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be deeply pained*, -be deeply pained-

be deeply pained ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūa) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt FR: être angoissé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be deeply pained
Back to top