ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be deeply moved or affected

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be deeply moved or affected*, -be deeply moved or affected-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be deeply moved or affected
Back to top