ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be decisive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be decisive*, -be decisive-

be decisive ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เด็ดขาด (v.) be decisive See also: be resolute, be firm, be determined, be resolved, be absolute Syn. เด็ดเดี่ยว, เข้มแข็ง, แน่วแน่, เฉียบขาด, เคร่งครัด Ops. โลเล
แตกหัก (v.) be decisive See also: be definitive

be decisive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กล้าตัดสินใจ[v. exp.] (klā tatsinj) EN: be unafraid to make a decision ; be decisive FR: assumer sa décision

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be decisive
Back to top