ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be deceptive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be deceptive*, -be deceptive-

be deceptive ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝาด (v.) be deceptive See also: mistake one for another

be deceptive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝาด[v.] (fāt) EN: be deceptive ; mistake one for another FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be deceptive
Back to top