ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be decadent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be decadent*, -be decadent-

be decadent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane ; wear out FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be decadent
Back to top