ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be dark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be dark*, -be dark-

be dark ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คล้ำ (v.) be dark See also: be swarthy Ops. ขาว, ขาวนวล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be dark
Back to top