ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be cured

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be cured*, -be cured-

be cured ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
治る(P);直る(P)[なおる, naoru] (v5r,vi) (1) (esp. 治る) to be cured; to get well; to be healed; (2) (esp. 直る) to get mended; to be repaired; to be fixed; (P)

be cured ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาย[v.] (hāi) EN: recover (from) ; be cured (of) ; be rid of ; get well ; get over FR: guérir ; se rétablir ; recouvrer la santé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be cured
Back to top