ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be crushed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be crushed*, -be crushed-

be crushed ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แหลก (v.) be crushed See also: break into pieces Syn. ป่นปี้

be crushed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
拉げる[ひしげる;ひしゃげる;へしゃげる, hishigeru ; hishageru ; heshageru] (v1,vi) (1) to be crushed; to be squashed (flat); (2) to be discouraged
挫ける[くじける, kujikeru] (v1,vi) to be crushed; to be broken; to be sprained

be crushed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments FR: être bosselé ; être cabossé
แหลก[v.] (laēk) EN: be crushed ; be powdered to pieces ; break into pieces ; fail completely FR: réduire en miettes
แหลกละเอียด[v. exp.] (laēk la-īet) EN: be crushed ; be powdered to pieces ; break into pieces ; fail completely FR: réduire en miettes
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces FR:
ยู่[v.] (yū) EN: be crushed ; be battered ; be bashed in ; be crumpled ; be dented FR: abîmer ; plier ; cabosser ; bosseler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be crushed
Back to top